Jongerenraad

Wat is een jongerenraad?
 Een jongerenraad is een vaste groep jongeren die regelmatig bijeenkomt (ongeveer 6 keer per jaar) en over langere tijd gevraagd en ongevraagd advies geeft. Voor het zitting nemen in de raad en het actief meedenken, meepraten, meebeslissen en meedoen krijgen leden van de jongerenraad een kleine financiële bijdrage, net als gemeenteraadsleden dat krijgen.


De taken van een jongerenraad kunnen bijvoorbeeld zijn:  
- Het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de gemeente zuidplas, daar waar het gaat om zaken die de jeugd aangaan.
- Initiatieven nemen om contact te onderhouden met het college van B&W en de politiek en de beleidsmedewerker van de gemeente Zuidplas.
- Bij zoveel mogelijk jongeren in Zuidplas interesse wekken voor het gemeentebeleid en inspraak stimuleren.
- Informatie en documentatie over behoefte van de jeugd verzamelen.


Waarover kan het gaan binnen de jongerenraad?
De jongerenraad geeft advies inzake het jeugdbeleid. De onderwerpen die hieronder vallen zijn o.a.:
- De geplande speel- en ontmoetingsvoorzieningen voor de jeugd
- Activiteiten  voor de jeugd
- Wijzigingen in het gemeentelijke beleid t.a.v. de jeugd
- Huisvesting voor jongeren
- Gezondheidszorg (o.a. alcohol en drugs)
- Jeugdhulpverlening
- Jongereninformatie
- Overlast en veiligheid

Samenstelling
De jongerenraad bestaat uit 7 t/m 13 jeugdleden in de leeftijd van 12- 23 jaar, woonachtig in de gemeente Zuidplas. Het streven is dat middels de leden van de jongerenraad alle dorpskernen van de gemeente Zuidplas vertegenwoordigd zijn.

Kim Terbrack 06-21185387